Kledingfonds

KLEDINGFONDS HURRY UP.
 
Zoals vastgesteld op de jaarlijkse algemene leden vergadering 2014 is Hurry up met ingang van seizoen 2014-2015 gestart met een kledingfonds.
 
Ieder spelend lid krijgt een thuistenue in bruikleen bestaande uit een broek en shirt.
De kleding wordt per team uitgereikt aan de leiders (in team tas) aan het begin van het seizoen en moet aan het einde van het seizoen weer worden ingeleverd.
 
Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van de Club van 15 en het bestuur van Hurry up. Het streven is om elke team (uitzondering Heren 1) eens per 3 jaar te voorzien van nieuwe tenue’s. De Club van 15 bepaalt uiteindelijk of er nieuwe tenue’s worden aangeschaft.
Sponsorring van tenue’s is uiteraard mogelijk alleen uitsluitend in overleg met de club v 15.
Tenue’s blijven eigendom van de vereniging. De coach/leider van elk team is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de kledingtas bij de club van 15.

Contactpersoon in deze is Jan Wever, mailadres: rolly.1966@hotmail.com.
Mocht u aanspraak willen maken op het kledingfonds, dit dan gelieve via de coach/leider te melden bij ons contactpersoon zpals hiervoor genoemd
 
 

Reglementen kledingfonds 

 
De volgende regels zijn vastgesteld voor het gebruik van de kleding:
 
1.
De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden van HV Hurry-Up gebruikt worden en niet bij trainingen of andere gelegenheden, tenzij daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de kledingcommissie.
 
2.
Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
 
3.
Zonder toestemming van het bestuur mogen er geen teksten op de kleding worden aangebracht, zoals namen, logo’s, emblemen en dergelijke. Dit in verband met verplichtingen jegens sponsoren.
 
4.
Na de wedstrijd dient het tenue bij de leider of de daarvoor aangestelde andere verantwoordelijke die betrokken is bij het team te worden ingeleverd. Deze controleert of alles is ingeleverd en zorgt ervoor dat alles in de teamtassen wordt gedeponeerd. Vervolgens wordt deze tas meegegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor het wassen.
 
5.
De leider dient voor aanvang van het seizoen een roulatiesysteem te maken zodat elke ouder een aantal keren wast. Ook is het mogelijk om een vaste wasouder te regelen, deze kan tegen een vergoeding de kledingwassen. Het team is verantwoordelijk voor de betaling van deze vergoeding. Tevens is het mogelijk om de  kleding door een wasserette te laten wassen op kosten van het desbetreffende team.
 
 
6.
In de teamtassen zit een gelamineerd wasvoorschrift. Deze dient strikt te worden Opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van de   kledingcommissie.
 
7.
Degene die de kleding heeft gewassen, controleert de kleding op eventuele schade. Deze schade wordt direct dan wel uiterlijk twee dagen na de laatst gespeelde wedstrijd, gemeld bij de leider en deze neemt contact op met de kledingcommissie. Die besluit de te nemen maatregelen.
 
8.
Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar is voor het team.
 
9.
Indien er tijdens de wedstrijd schade is ontstaan aan de kleding, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler te worden gemeld bij de leider. Deze meldt dit direct weer bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
 
10.
Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade dient de leider dit direct na constatering te melden aan de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal  van aangifte van de politie worden overlegd. 
 
11.
Aan het eind van het seizoen worden er twee inname avonden gepland. Op die avonden moeten de leiders persoonlijk de tas met kleding overhandigen aan de kledingcommissie. Hierbij moet de kleding gewassen zijn en kleding die hersteld moeten worden dient apart in een plastic tas aangeboden te worden. Tijdens de inname zal de kledingcommissie in het bijzijn van de leider de kleding controleren en aftekenen.
 
13.
Wanneer aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn 
gemeld of dat er sprake is van schade dat niet is gemeld worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler cq ouders of verzorgers. De kosten voor vermiste kledingstukken worden bepaald aan de hand van de op dat moment geldende prijzen van Erima.
 
15.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie. Indien noodzakelijk wordt het voorgelegd aan het bestuur.
 
 
Vastgesteld door bestuur Club van 15 en  H.V. Hurry-Up.